Untitled Document

 

보안 접속


 
 
소프트베이트 > 전체조회
 소프트베이트 
 
스트레이트(8)
저크베이트(4)
컬리테일(4)
그럽(7)
미노우웜(17)
크리쳐(8)
트레일러(0)
기타(2)
소형(5)
스윔베이트(1)
콤보(0)
 
총 56개의 상품이 있습니다.
 
 
더블타이니그럽
2,000원 
 
 
 
슬렌더
2,000원 
 
 
 
다이나새드
5,000원 
 
 
 
뉴하이퍼미노우
2,000원 
 
 
 
 
하이퍼타이니그럽
2,000원 
 
 
 
더블 실치
3,000원 
 
 
 
글리터 트윈테일
5,000원 
 
 
 
글리터 패들
5,000원 
 
 
 
 
실치
3,000원 
 
 
 
롱테일 (품절)
5,000원 
 
 
 
퓨파 타이니 그럽
2,000원 
 
 
 
플렉스미노우
5,000원 
 
 
 
 
크리스탈 미노우 (품절)
5,000원 
 
 
 
크리스탈 실치
3,000원 
 
 
 
크리스탈 링거 (품절)
5,000원 
 
 
 
피쉬본 소프트베이트
4,000원 
 
 
 
 
새드 플렉스 (품절)
5,000원 
 
 
 
트위스터 플렉스 (품절)
5,000원 
 
 
 
유니컬리
5,000원 
 
 
 
글로우 새드
5,000원 
 
 
 
 
하이퍼미노우
2,000원 
 
 
 
링스틱
5,000원 
 
 
 
매직새드
5,000원 
 
 
 
보비
4,000원 
 
 
 
 
스마트그럽
5,000원 
 
 
 
파이어그럽
2,000원 
 
 
 
MP크로우 (품절)
5,000원 
 
 
 
빅통
5,000원 
 
 
 
 
피코테일
5,000원 
 
 
 
실치 패들
3,000원 
 
 
 
센사웜
5,000원 
 
 
 
센사웜 슬림
5,000원 
 
 
 
 
하이퍼미쿠리
5,000원 
 
 
 
하이퍼미쿠리 소형
2,000원 
 
 
 
하이퍼너플
5,000원 
 
 
 
하이퍼 피코
5,000원 
 
 
 
 
네모
5,000원 
 
 
 
플로퍼 (품절)
5,000원 
 
 
 
센사테일
5,000원 
 
 
 
코코 (품절)
5,000원 
 
 
 
 
프리테일 (품절)
5,000원 
 
 
 
트위치새드
5,000원 
 
 
 
로바새드 (품절)
4,000원 
 
 
 
트위스터
5,000원 
 
 
 
 
트위스터 슬림
3,000원 
 
 
 
센사벅
5,000원 
 
 
 
하이퍼그럽 (품절)
5,000원 
 
 
 
징거40 (품절)
5,000원 
 
 
 
 
징거50 (품절)
5,000원 
 
 
 
버즈 프로그
5,000원 
 
 
[1][2]
상호명 : (주)워터맨 사업자등록번호 : 621-81-36930 [사업자정보확인]
통신판매업신고번호 : 제2004-부산강서-21호 대표 : 김중광
[이용약관] 개인정보 취급방침 개인정보담당자 : 담당자
사업장소재지 : 부산시 강서구 대저동서로 217 TEL:051-941-7850,051-941-7851 FAX:051-941-7852
COPYRIGHT ⓒ SureCatch ALL RIGHTS RESERVED.